ນະໂຍບາຍການຄືນສິນຄ້າ

โปรดอ่านเงื่อนไขและทำความเข้าใจก่อนทำการสั่งซื้อ

1. โปรดตรวจสอบ ชื่อผู้รับ ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของท่านก่อนทำการชำระค่าสินค้า เพื่อป้องกันการตกหล่นในการจัดส่งสินค้า
(ชื่อ ที่อยู่ และอีเมลจะไม่สามารถเแก้ไขได้)

2. โปรดชำระค่าสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นคำสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิก

3. โปรดตรวจสอบคำสั่งซื้อของท่านให้เรียบร้อย ท่านไม่สามารถขอคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้าได้ภายหลังจากที่ได้ชำระค่าสินค้า เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บริษัท ฯ จำเป็นต้องคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้านั้น

4. ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าพร้อมจัดส่งและสินค้าพรีออเดอร์ในคำสั่งซื้อเดียวกัน บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าทั้งหมดให้ท่านเมื่อสินค้าทั้งหมดพร้อมจัดส่ง (ถ้าต้องการแยกการจัดส่ง กรุณาแยกคำสั่งซื้อ)

5. บริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดแก่ผู้กระทำการใดที่อาจส่อไปทางทุจริตในทางธุรกรรม

6. โปรดอ่านเงื่อนไขการรับประกันสินค้า จาก YG Select TH
6.1 สินค้าต้องซื้อจาก YG Select TH หรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท ฯ เท่านั้น
6.2 ตำหนิของบรรจุภัณฑ์*ที่ห่อหุ้มสินค้า ไม่เป็นเหตุในการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าได้
6.3 สินค้าในซีลที่มีตำหนิ และ/หรือไม่ครบจำนวนนั้นไม่เป็นเหตุในการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าได้
6.4 Special Benefit ที่ได้มอบให้ ที่มีตำหนินั้นไม่เป็นเหตุในการเปลี่ยน หรือ คืนได้
6.5 ส่งหลักฐานคำสั่งซื้อพร้อมถ่ายVDO ขณะแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ภายใน 2 วันหลังจากได้รับสินค้า
*บรรจุภัณฑ์ หมายถึง กล่องห่อพัสดุและรวมถึงกล่องบรรจุสินค้า
*บริษัท ฯ ได้ตรวจสอบสภาพของสินค้าก่อนจัดส่งทุกชิ้น
*หากไม่มีหลักฐาน VDO ขณะแกะสินค้า บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันทุกกรณี

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับการสั่งซื้อ