ຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

ຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ

Pay with Credit/Debit card through GB Prime Pay

Pay with Credit/Debit card through GB Prime Pay

Pay with Thai QR Payment via KBank API

Pay with Thai QR Payment via KBank API

Pay with Wechat through Ksher Payment

Pay with Wechat through Ksher Payment

Pay with Alipay through Ksher Payment

Pay with Alipay through Ksher Payment

Pay with True Money through Ksher Payment

Pay with True Money through Ksher Payment

ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າຈັດສົ່ງ

ส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งเอกชน [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 7 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 30,000

Weight less than or equal to (Gram) 500
Delivery fee (฿) 55.00
Weight between (Gram) 501 - (Gram) 1,000
Delivery fee (฿) 67.00
Weight between (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000
Delivery fee (฿) 97.00
Weight between (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000
Delivery fee (฿) 132.00
Weight between (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000
Delivery fee (฿) 152.00
Weight between (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000
Delivery fee (฿) 172.00
Weight between (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000
Delivery fee (฿) 212.00
Weight between (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000
Delivery fee (฿) 252.00
Weight between (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000
Delivery fee (฿) 297.00
Weight between (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000
Delivery fee (฿) 332.00
Weight between (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000
Delivery fee (฿) 372.00
Weight between (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000
Delivery fee (฿) 452.00
Weight between (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000
Delivery fee (฿) 492.00
Weight between (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000
Delivery fee (฿) 507.00
Weight between (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000
Delivery fee (฿) 522.00
Weight between (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000
Delivery fee (฿) 537.00
Weight between (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000
Delivery fee (฿) 552.00
Weight between (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000
Delivery fee (฿) 567.00
Weight between (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000
Delivery fee (฿) 582.00
Weight between (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000
Delivery fee (฿) 597.00
Weight more than (Gram) 19,000
Delivery fee (฿) 612.00
More Less

ส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งเอกชน [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 7 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 30,000

Weight less than or equal to (Gram) 500
Delivery fee (฿) 55.00
Weight between (Gram) 501 - (Gram) 1,000
Delivery fee (฿) 67.00
Weight between (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000
Delivery fee (฿) 97.00
Weight between (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000
Delivery fee (฿) 132.00
Weight between (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000
Delivery fee (฿) 152.00
Weight between (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000
Delivery fee (฿) 172.00
Weight between (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000
Delivery fee (฿) 212.00
Weight between (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000
Delivery fee (฿) 252.00
Weight between (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000
Delivery fee (฿) 297.00
Weight between (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000
Delivery fee (฿) 332.00
Weight between (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000
Delivery fee (฿) 372.00
Weight between (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000
Delivery fee (฿) 452.00
Weight between (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000
Delivery fee (฿) 492.00
Weight between (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000
Delivery fee (฿) 507.00
Weight between (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000
Delivery fee (฿) 522.00
Weight between (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000
Delivery fee (฿) 537.00
Weight between (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000
Delivery fee (฿) 552.00
Weight between (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000
Delivery fee (฿) 567.00
Weight between (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000
Delivery fee (฿) 582.00
Weight between (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000
Delivery fee (฿) 597.00
Weight more than (Gram) 19,000
Delivery fee (฿) 612.00
More Less

BLACKPINK FIGURE (Single) [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 60 ວັນທຳການ

Less than or equal to 1 item(s)
Delivery fee (฿) 130.00
Between 2 item(s) - 2 item(s)
Delivery fee (฿) 260.00
Between 3 item(s) - 3 item(s)
Delivery fee (฿) 390.00
Between 4 item(s) - 4 item(s)
Delivery fee (฿) 300.00
Between 5 item(s) - 5 item(s)
Delivery fee (฿) 430.00
Between 6 item(s) - 6 item(s)
Delivery fee (฿) 560.00
Between 7 item(s) - 7 item(s)
Delivery fee (฿) 690.00
Between 8 item(s) - 8 item(s)
Delivery fee (฿) 600.00
Between 9 item(s) - 9 item(s)
Delivery fee (฿) 730.00
Between 10 item(s) - 10 item(s)
Delivery fee (฿) 860.00
Between 11 item(s) - 11 item(s)
Delivery fee (฿) 990.00
Between 12 item(s) - 12 item(s)
Delivery fee (฿) 900.00
Between 13 item(s) - 13 item(s)
Delivery fee (฿) 1,030.00
Between 14 item(s) - 14 item(s)
Delivery fee (฿) 1,160.00
Between 15 item(s) - 15 item(s)
Delivery fee (฿) 1,290.00
Between 16 item(s) - 16 item(s)
Delivery fee (฿) 1,200.00
Between 17 item(s) - 17 item(s)
Delivery fee (฿) 1,330.00
Between 18 item(s) - 18 item(s)
Delivery fee (฿) 1,460.00
Between 19 item(s) - 19 item(s)
Delivery fee (฿) 1,590.00
Between 20 item(s) - 20 item(s)
Delivery fee (฿) 1,500.00
Between 21 item(s) - 21 item(s)
Delivery fee (฿) 1,630.00
Between 22 item(s) - 22 item(s)
Delivery fee (฿) 1,760.00
Between 23 item(s) - 23 item(s)
Delivery fee (฿) 1,890.00
Between 24 item(s) - 24 item(s)
Delivery fee (฿) 1,800.00
Between 25 item(s) - 25 item(s)
Delivery fee (฿) 1,930.00
Between 26 item(s) - 26 item(s)
Delivery fee (฿) 2,060.00
Between 27 item(s) - 27 item(s)
Delivery fee (฿) 2,190.00
Between 28 item(s) - 28 item(s)
Delivery fee (฿) 2,100.00
Between 29 item(s) - 29 item(s)
Delivery fee (฿) 2,230.00
Between 30 item(s) - 30 item(s)
Delivery fee (฿) 2,360.00
Between 31 item(s) - 31 item(s)
Delivery fee (฿) 2,490.00
Between 32 item(s) - 32 item(s)
Delivery fee (฿) 2,400.00
More than 32 item(s)
Delivery fee (฿) 2,400.00
More Less

[China:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 88 ວັນທຳການ

Less than or equal to 1 item(s)
Delivery fee (฿) 1,500.00
Between 2 item(s) - 2 item(s)
Delivery fee (฿) 3,000.00
Between 3 item(s) - 3 item(s)
Delivery fee (฿) 4,500.00
Between 4 item(s) - 4 item(s)
Delivery fee (฿) 2,500.00
Between 5 item(s) - 5 item(s)
Delivery fee (฿) 4,000.00
Between 6 item(s) - 6 item(s)
Delivery fee (฿) 5,500.00
Between 7 item(s) - 7 item(s)
Delivery fee (฿) 7,000.00
Between 8 item(s) - 8 item(s)
Delivery fee (฿) 5,000.00
Between 9 item(s) - 9 item(s)
Delivery fee (฿) 6,500.00
Between 10 item(s) - 10 item(s)
Delivery fee (฿) 8,000.00
Between 11 item(s) - 11 item(s)
Delivery fee (฿) 9,500.00
Between 12 item(s) - 12 item(s)
Delivery fee (฿) 7,500.00
Between 13 item(s) - 13 item(s)
Delivery fee (฿) 9,000.00
Between 14 item(s) - 14 item(s)
Delivery fee (฿) 10,500.00
Between 15 item(s) - 15 item(s)
Delivery fee (฿) 12,000.00
Between 16 item(s) - 16 item(s)
Delivery fee (฿) 10,000.00
Between 17 item(s) - 17 item(s)
Delivery fee (฿) 11,500.00
Between 18 item(s) - 18 item(s)
Delivery fee (฿) 13,000.00
Between 19 item(s) - 19 item(s)
Delivery fee (฿) 14,500.00
Between 20 item(s) - 20 item(s)
Delivery fee (฿) 12,500.00
Between 21 item(s) - 21 item(s)
Delivery fee (฿) 14,000.00
Between 22 item(s) - 22 item(s)
Delivery fee (฿) 15,500.00
Between 23 item(s) - 23 item(s)
Delivery fee (฿) 17,000.00
Between 24 item(s) - 24 item(s)
Delivery fee (฿) 15,000.00
Between 25 item(s) - 25 item(s)
Delivery fee (฿) 16,500.00
Between 26 item(s) - 26 item(s)
Delivery fee (฿) 18,000.00
Between 27 item(s) - 27 item(s)
Delivery fee (฿) 19,500.00
Between 28 item(s) - 28 item(s)
Delivery fee (฿) 17,500.00
Between 29 item(s) - 29 item(s)
Delivery fee (฿) 19,000.00
Between 30 item(s) - 30 item(s)
Delivery fee (฿) 20,500.00
Between 31 item(s) - 31 item(s)
Delivery fee (฿) 22,000.00
More than 31 item(s)
Delivery fee (฿) 20,000.00
More Less

[Singapore:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 90 ວັນທຳການ

Less than or equal to 1 item(s)
Delivery fee (฿) 1,500.00
Between 2 item(s) - 2 item(s)
Delivery fee (฿) 3,000.00
Between 3 item(s) - 3 item(s)
Delivery fee (฿) 4,500.00
Between 4 item(s) - 4 item(s)
Delivery fee (฿) 2,500.00
Between 5 item(s) - 5 item(s)
Delivery fee (฿) 4,000.00
Between 6 item(s) - 6 item(s)
Delivery fee (฿) 5,500.00
Between 7 item(s) - 7 item(s)
Delivery fee (฿) 7,000.00
Between 8 item(s) - 8 item(s)
Delivery fee (฿) 5,000.00
Between 9 item(s) - 9 item(s)
Delivery fee (฿) 6,500.00
Between 10 item(s) - 10 item(s)
Delivery fee (฿) 8,000.00
Between 11 item(s) - 11 item(s)
Delivery fee (฿) 9,500.00
Between 12 item(s) - 12 item(s)
Delivery fee (฿) 7,500.00
Between 13 item(s) - 13 item(s)
Delivery fee (฿) 9,000.00
Between 14 item(s) - 14 item(s)
Delivery fee (฿) 10,500.00
Between 15 item(s) - 15 item(s)
Delivery fee (฿) 12,000.00
Between 16 item(s) - 16 item(s)
Delivery fee (฿) 10,000.00
Between 17 item(s) - 17 item(s)
Delivery fee (฿) 11,500.00
Between 18 item(s) - 18 item(s)
Delivery fee (฿) 13,000.00
Between 19 item(s) - 19 item(s)
Delivery fee (฿) 14,500.00
Between 20 item(s) - 20 item(s)
Delivery fee (฿) 12,500.00
Between 21 item(s) - 21 item(s)
Delivery fee (฿) 14,000.00
Between 22 item(s) - 22 item(s)
Delivery fee (฿) 15,500.00
Between 23 item(s) - 23 item(s)
Delivery fee (฿) 17,000.00
Between 24 item(s) - 24 item(s)
Delivery fee (฿) 15,000.00
Between 25 item(s) - 25 item(s)
Delivery fee (฿) 16,500.00
Between 26 item(s) - 26 item(s)
Delivery fee (฿) 18,000.00
Between 27 item(s) - 27 item(s)
Delivery fee (฿) 19,500.00
Between 28 item(s) - 28 item(s)
Delivery fee (฿) 17,500.00
Between 29 item(s) - 29 item(s)
Delivery fee (฿) 19,000.00
Between 30 item(s) - 30 item(s)
Delivery fee (฿) 20,500.00
Between 31 item(s) - 31 item(s)
Delivery fee (฿) 22,000.00
More than 31 item(s)
Delivery fee (฿) 20,000.00
More Less

[Vietnam:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 90 ວັນທຳການ

Less than or equal to 1 item(s)
Delivery fee (฿) 1,500.00
Between 2 item(s) - 2 item(s)
Delivery fee (฿) 3,000.00
Between 3 item(s) - 3 item(s)
Delivery fee (฿) 4,500.00
Between 4 item(s) - 4 item(s)
Delivery fee (฿) 2,500.00
Between 5 item(s) - 5 item(s)
Delivery fee (฿) 4,000.00
Between 6 item(s) - 6 item(s)
Delivery fee (฿) 5,500.00
Between 7 item(s) - 7 item(s)
Delivery fee (฿) 7,000.00
Between 8 item(s) - 8 item(s)
Delivery fee (฿) 5,000.00
Between 9 item(s) - 9 item(s)
Delivery fee (฿) 6,500.00
Between 10 item(s) - 10 item(s)
Delivery fee (฿) 8,000.00
Between 11 item(s) - 11 item(s)
Delivery fee (฿) 9,500.00
Between 12 item(s) - 12 item(s)
Delivery fee (฿) 7,500.00
Between 13 item(s) - 13 item(s)
Delivery fee (฿) 9,000.00
Between 14 item(s) - 14 item(s)
Delivery fee (฿) 10,500.00
Between 15 item(s) - 15 item(s)
Delivery fee (฿) 12,000.00
Between 16 item(s) - 16 item(s)
Delivery fee (฿) 10,000.00
Between 17 item(s) - 17 item(s)
Delivery fee (฿) 11,500.00
Between 18 item(s) - 18 item(s)
Delivery fee (฿) 13,000.00
Between 19 item(s) - 19 item(s)
Delivery fee (฿) 14,500.00
Between 20 item(s) - 20 item(s)
Delivery fee (฿) 12,500.00
Between 21 item(s) - 21 item(s)
Delivery fee (฿) 14,000.00
Between 22 item(s) - 22 item(s)
Delivery fee (฿) 15,500.00
Between 23 item(s) - 23 item(s)
Delivery fee (฿) 17,000.00
Between 24 item(s) - 24 item(s)
Delivery fee (฿) 15,000.00
Between 25 item(s) - 25 item(s)
Delivery fee (฿) 16,500.00
Between 26 item(s) - 26 item(s)
Delivery fee (฿) 18,000.00
Between 27 item(s) - 27 item(s)
Delivery fee (฿) 19,500.00
Between 28 item(s) - 28 item(s)
Delivery fee (฿) 17,500.00
Between 29 item(s) - 29 item(s)
Delivery fee (฿) 19,000.00
Between 30 item(s) - 30 item(s)
Delivery fee (฿) 20,500.00
Between 31 item(s) - 31 item(s)
Delivery fee (฿) 22,000.00
More than 31 item(s)
Delivery fee (฿) 20,000.00
More Less

[Philippines:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 90 ວັນທຳການ

Less than or equal to 1 item(s)
Delivery fee (฿) 1,500.00
Between 2 item(s) - 2 item(s)
Delivery fee (฿) 3,000.00
Between 3 item(s) - 3 item(s)
Delivery fee (฿) 4,500.00
Between 4 item(s) - 4 item(s)
Delivery fee (฿) 2,500.00
Between 5 item(s) - 5 item(s)
Delivery fee (฿) 4,000.00
Between 6 item(s) - 6 item(s)
Delivery fee (฿) 5,500.00
Between 7 item(s) - 7 item(s)
Delivery fee (฿) 7,000.00
Between 8 item(s) - 8 item(s)
Delivery fee (฿) 5,000.00
Between 9 item(s) - 9 item(s)
Delivery fee (฿) 6,500.00
Between 10 item(s) - 10 item(s)
Delivery fee (฿) 8,000.00
Between 11 item(s) - 11 item(s)
Delivery fee (฿) 9,500.00
Between 12 item(s) - 12 item(s)
Delivery fee (฿) 7,500.00
Between 13 item(s) - 13 item(s)
Delivery fee (฿) 9,000.00
Between 14 item(s) - 14 item(s)
Delivery fee (฿) 10,500.00
Between 15 item(s) - 15 item(s)
Delivery fee (฿) 12,000.00
Between 16 item(s) - 16 item(s)
Delivery fee (฿) 10,000.00
Between 17 item(s) - 17 item(s)
Delivery fee (฿) 11,500.00
Between 18 item(s) - 18 item(s)
Delivery fee (฿) 13,000.00
Between 19 item(s) - 19 item(s)
Delivery fee (฿) 14,500.00
Between 20 item(s) - 20 item(s)
Delivery fee (฿) 12,500.00
Between 21 item(s) - 21 item(s)
Delivery fee (฿) 14,000.00
Between 22 item(s) - 22 item(s)
Delivery fee (฿) 15,500.00
Between 23 item(s) - 23 item(s)
Delivery fee (฿) 17,000.00
Between 24 item(s) - 24 item(s)
Delivery fee (฿) 15,000.00
Between 25 item(s) - 25 item(s)
Delivery fee (฿) 16,500.00
Between 26 item(s) - 26 item(s)
Delivery fee (฿) 18,000.00
Between 27 item(s) - 27 item(s)
Delivery fee (฿) 19,500.00
Between 28 item(s) - 28 item(s)
Delivery fee (฿) 17,500.00
Between 29 item(s) - 29 item(s)
Delivery fee (฿) 19,000.00
Between 30 item(s) - 30 item(s)
Delivery fee (฿) 20,500.00
Between 31 item(s) - 31 item(s)
Delivery fee (฿) 22,000.00
More than 31 item(s)
Delivery fee (฿) 20,000.00
More Less

[Malaysia:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 90 ວັນທຳການ

Less than or equal to 1 item(s)
Delivery fee (฿) 1,500.00
Between 2 item(s) - 2 item(s)
Delivery fee (฿) 3,000.00
Between 3 item(s) - 3 item(s)
Delivery fee (฿) 4,500.00
Between 4 item(s) - 4 item(s)
Delivery fee (฿) 2,500.00
Between 5 item(s) - 5 item(s)
Delivery fee (฿) 4,000.00
Between 6 item(s) - 6 item(s)
Delivery fee (฿) 5,500.00
Between 7 item(s) - 7 item(s)
Delivery fee (฿) 7,000.00
Between 8 item(s) - 8 item(s)
Delivery fee (฿) 5,000.00
Between 9 item(s) - 9 item(s)
Delivery fee (฿) 6,500.00
Between 10 item(s) - 10 item(s)
Delivery fee (฿) 8,000.00
Between 11 item(s) - 11 item(s)
Delivery fee (฿) 9,500.00
Between 12 item(s) - 12 item(s)
Delivery fee (฿) 7,500.00
Between 13 item(s) - 13 item(s)
Delivery fee (฿) 9,000.00
Between 14 item(s) - 14 item(s)
Delivery fee (฿) 10,500.00
Between 15 item(s) - 15 item(s)
Delivery fee (฿) 12,000.00
Between 16 item(s) - 16 item(s)
Delivery fee (฿) 10,000.00
Between 17 item(s) - 17 item(s)
Delivery fee (฿) 11,500.00
Between 18 item(s) - 18 item(s)
Delivery fee (฿) 13,000.00
Between 19 item(s) - 19 item(s)
Delivery fee (฿) 14,500.00
Between 20 item(s) - 20 item(s)
Delivery fee (฿) 12,500.00
Between 21 item(s) - 21 item(s)
Delivery fee (฿) 14,000.00
Between 22 item(s) - 22 item(s)
Delivery fee (฿) 15,500.00
Between 23 item(s) - 23 item(s)
Delivery fee (฿) 17,000.00
Between 24 item(s) - 24 item(s)
Delivery fee (฿) 15,000.00
Between 25 item(s) - 25 item(s)
Delivery fee (฿) 16,500.00
Between 26 item(s) - 26 item(s)
Delivery fee (฿) 18,000.00
Between 27 item(s) - 27 item(s)
Delivery fee (฿) 19,500.00
Between 28 item(s) - 28 item(s)
Delivery fee (฿) 17,500.00
Between 29 item(s) - 29 item(s)
Delivery fee (฿) 19,000.00
Between 30 item(s) - 30 item(s)
Delivery fee (฿) 20,500.00
Between 31 item(s) - 31 item(s)
Delivery fee (฿) 22,000.00
More than 31 item(s)
Delivery fee (฿) 20,000.00
More Less

[Indonesia:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 90 ວັນທຳການ

Less than or equal to 1 item(s)
Delivery fee (฿) 1,500.00
Between 2 item(s) - 2 item(s)
Delivery fee (฿) 3,000.00
Between 3 item(s) - 3 item(s)
Delivery fee (฿) 4,500.00
Between 4 item(s) - 4 item(s)
Delivery fee (฿) 2,500.00
Between 5 item(s) - 5 item(s)
Delivery fee (฿) 4,000.00
Between 6 item(s) - 6 item(s)
Delivery fee (฿) 5,500.00
Between 7 item(s) - 7 item(s)
Delivery fee (฿) 7,000.00
Between 8 item(s) - 8 item(s)
Delivery fee (฿) 5,000.00
Between 9 item(s) - 9 item(s)
Delivery fee (฿) 6,500.00
Between 10 item(s) - 10 item(s)
Delivery fee (฿) 8,000.00
Between 11 item(s) - 11 item(s)
Delivery fee (฿) 9,500.00
Between 12 item(s) - 12 item(s)
Delivery fee (฿) 7,500.00
Between 13 item(s) - 13 item(s)
Delivery fee (฿) 9,000.00
Between 14 item(s) - 14 item(s)
Delivery fee (฿) 10,500.00
Between 15 item(s) - 15 item(s)
Delivery fee (฿) 12,000.00
Between 16 item(s) - 16 item(s)
Delivery fee (฿) 10,000.00
Between 17 item(s) - 17 item(s)
Delivery fee (฿) 11,500.00
Between 18 item(s) - 18 item(s)
Delivery fee (฿) 13,000.00
Between 19 item(s) - 19 item(s)
Delivery fee (฿) 14,500.00
Between 20 item(s) - 20 item(s)
Delivery fee (฿) 12,500.00
Between 21 item(s) - 21 item(s)
Delivery fee (฿) 14,000.00
Between 22 item(s) - 22 item(s)
Delivery fee (฿) 15,500.00
Between 23 item(s) - 23 item(s)
Delivery fee (฿) 17,000.00
Between 24 item(s) - 24 item(s)
Delivery fee (฿) 15,000.00
Between 25 item(s) - 25 item(s)
Delivery fee (฿) 16,500.00
Between 26 item(s) - 26 item(s)
Delivery fee (฿) 18,000.00
Between 27 item(s) - 27 item(s)
Delivery fee (฿) 19,500.00
Between 28 item(s) - 28 item(s)
Delivery fee (฿) 17,500.00
Between 29 item(s) - 29 item(s)
Delivery fee (฿) 19,000.00
Between 30 item(s) - 30 item(s)
Delivery fee (฿) 20,500.00
Between 31 item(s) - 31 item(s)
Delivery fee (฿) 22,000.00
More than 31 item(s)
Delivery fee (฿) 20,000.00
More Less

[Taiwan:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 90 ວັນທຳການ

Less than or equal to 1 item(s)
Delivery fee (฿) 1,500.00
Between 2 item(s) - 2 item(s)
Delivery fee (฿) 3,000.00
Between 3 item(s) - 3 item(s)
Delivery fee (฿) 4,500.00
Between 4 item(s) - 4 item(s)
Delivery fee (฿) 2,500.00
Between 5 item(s) - 5 item(s)
Delivery fee (฿) 4,000.00
Between 6 item(s) - 6 item(s)
Delivery fee (฿) 5,500.00
Between 7 item(s) - 7 item(s)
Delivery fee (฿) 7,000.00
Between 8 item(s) - 8 item(s)
Delivery fee (฿) 5,000.00
Between 9 item(s) - 9 item(s)
Delivery fee (฿) 6,500.00
Between 10 item(s) - 10 item(s)
Delivery fee (฿) 8,000.00
Between 11 item(s) - 11 item(s)
Delivery fee (฿) 9,500.00
Between 12 item(s) - 12 item(s)
Delivery fee (฿) 7,500.00
Between 13 item(s) - 13 item(s)
Delivery fee (฿) 9,000.00
Between 14 item(s) - 14 item(s)
Delivery fee (฿) 10,500.00
Between 15 item(s) - 15 item(s)
Delivery fee (฿) 12,000.00
Between 16 item(s) - 16 item(s)
Delivery fee (฿) 10,000.00
Between 17 item(s) - 17 item(s)
Delivery fee (฿) 11,500.00
Between 18 item(s) - 18 item(s)
Delivery fee (฿) 13,000.00
Between 19 item(s) - 19 item(s)
Delivery fee (฿) 14,500.00
Between 20 item(s) - 20 item(s)
Delivery fee (฿) 12,500.00
Between 21 item(s) - 21 item(s)
Delivery fee (฿) 14,000.00
Between 22 item(s) - 22 item(s)
Delivery fee (฿) 15,500.00
Between 23 item(s) - 23 item(s)
Delivery fee (฿) 17,000.00
Between 24 item(s) - 24 item(s)
Delivery fee (฿) 15,000.00
Between 25 item(s) - 25 item(s)
Delivery fee (฿) 16,500.00
Between 26 item(s) - 26 item(s)
Delivery fee (฿) 18,000.00
Between 27 item(s) - 27 item(s)
Delivery fee (฿) 19,500.00
Between 28 item(s) - 28 item(s)
Delivery fee (฿) 17,500.00
Between 29 item(s) - 29 item(s)
Delivery fee (฿) 19,000.00
Between 30 item(s) - 30 item(s)
Delivery fee (฿) 20,500.00
Between 31 item(s) - 31 item(s)
Delivery fee (฿) 22,000.00
More than 31 item(s)
Delivery fee (฿) 20,000.00
More Less

ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

ຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້ພາຍໃນ 1 ວັນ