ວິທີການສັ່ງຊື້

ຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ

Pay with Credit/Debit card through GB Prime Pay

Pay with Credit/Debit card through GB Prime Pay

Pay with Thai QR Payment via KBank API

Pay with Thai QR Payment via KBank API

Pay with Wechat through Ksher Payment

Pay with Wechat through Ksher Payment

Pay with Alipay through Ksher Payment

Pay with Alipay through Ksher Payment

Pay with True Money through Ksher Payment

Pay with True Money through Ksher Payment

ຊ່ອງທາງການຈັດສົ່ງ

ส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งเอกชน [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

ຕາມນໍ້າໜັກລວມໃນກະຕ່າສິນຄ້າ - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 7 ວັນລັດຖະການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 30,000

ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 500
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 55.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 501 - (Gram) 1,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 67.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 97.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 132.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 152.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 172.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 212.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 252.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 297.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 332.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 372.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 452.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 492.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 507.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 522.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 537.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 552.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 567.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 582.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 597.00
ນໍ້າໜັກລວມຫຼາຍກວ່າ (Gram) 19,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 612.00
More Less

ส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งเอกชน [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

ຕາມນໍ້າໜັກລວມໃນກະຕ່າສິນຄ້າ - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 7 ວັນລັດຖະການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 30,000

ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 500
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 55.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 501 - (Gram) 1,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 67.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 97.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 132.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 152.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 172.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 212.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 252.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 297.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 332.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 372.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 452.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 492.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 507.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 522.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 537.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 552.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 567.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 582.00
ນໍ້າໜັກລະຫວ່າງ (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 597.00
ນໍ້າໜັກລວມຫຼາຍກວ່າ (Gram) 19,000
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 612.00
More Less

BLACKPINK FIGURE (Single) [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 60 ວັນລັດຖະການ

ຊື້ສິນຄ້າບໍ່ເກີນ 1 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 130.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 2 ອັນ - 2 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 260.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 3 ອັນ - 3 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 390.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 4 ອັນ - 4 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 300.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 5 ອັນ - 5 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 430.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 6 ອັນ - 6 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 560.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 7 ອັນ - 7 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 690.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 8 ອັນ - 8 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 600.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 9 ອັນ - 9 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 730.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 10 ອັນ - 10 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 860.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 11 ອັນ - 11 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 990.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 12 ອັນ - 12 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 900.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 13 ອັນ - 13 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,030.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 14 ອັນ - 14 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,160.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 15 ອັນ - 15 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,290.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 16 ອັນ - 16 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,200.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 17 ອັນ - 17 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,330.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 18 ອັນ - 18 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,460.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 19 ອັນ - 19 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,590.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 20 ອັນ - 20 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 21 ອັນ - 21 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,630.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 22 ອັນ - 22 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,760.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 23 ອັນ - 23 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,890.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 24 ອັນ - 24 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,800.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 25 ອັນ - 25 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,930.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 26 ອັນ - 26 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 2,060.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 27 ອັນ - 27 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 2,190.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 28 ອັນ - 28 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 2,100.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 29 ອັນ - 29 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 2,230.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 30 ອັນ - 30 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 2,360.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 31 ອັນ - 31 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 2,490.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 32 ອັນ - 32 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 2,400.00
ຊື້ສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 32 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 2,400.00
More Less

[China:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 88 ວັນລັດຖະການ

ຊື້ສິນຄ້າບໍ່ເກີນ 1 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 2 ອັນ - 2 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 3,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 3 ອັນ - 3 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 4,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 4 ອັນ - 4 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 2,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 5 ອັນ - 5 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 4,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 6 ອັນ - 6 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 5,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 7 ອັນ - 7 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 7,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 8 ອັນ - 8 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 5,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 9 ອັນ - 9 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 6,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 10 ອັນ - 10 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 8,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 11 ອັນ - 11 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 9,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 12 ອັນ - 12 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 7,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 13 ອັນ - 13 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 9,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 14 ອັນ - 14 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 10,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 15 ອັນ - 15 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 12,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 16 ອັນ - 16 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 10,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 17 ອັນ - 17 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 11,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 18 ອັນ - 18 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 13,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 19 ອັນ - 19 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 14,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 20 ອັນ - 20 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 12,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 21 ອັນ - 21 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 14,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 22 ອັນ - 22 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 15,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 23 ອັນ - 23 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 17,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 24 ອັນ - 24 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 15,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 25 ອັນ - 25 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 16,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 26 ອັນ - 26 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 18,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 27 ອັນ - 27 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 19,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 28 ອັນ - 28 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 17,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 29 ອັນ - 29 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 19,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 30 ອັນ - 30 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 20,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 31 ອັນ - 31 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 22,000.00
ຊື້ສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 31 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 20,000.00
More Less

[Singapore:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 90 ວັນລັດຖະການ

ຊື້ສິນຄ້າບໍ່ເກີນ 1 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 2 ອັນ - 2 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 3,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 3 ອັນ - 3 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 4,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 4 ອັນ - 4 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 2,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 5 ອັນ - 5 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 4,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 6 ອັນ - 6 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 5,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 7 ອັນ - 7 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 7,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 8 ອັນ - 8 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 5,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 9 ອັນ - 9 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 6,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 10 ອັນ - 10 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 8,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 11 ອັນ - 11 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 9,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 12 ອັນ - 12 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 7,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 13 ອັນ - 13 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 9,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 14 ອັນ - 14 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 10,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 15 ອັນ - 15 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 12,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 16 ອັນ - 16 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 10,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 17 ອັນ - 17 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 11,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 18 ອັນ - 18 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 13,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 19 ອັນ - 19 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 14,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 20 ອັນ - 20 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 12,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 21 ອັນ - 21 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 14,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 22 ອັນ - 22 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 15,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 23 ອັນ - 23 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 17,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 24 ອັນ - 24 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 15,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 25 ອັນ - 25 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 16,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 26 ອັນ - 26 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 18,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 27 ອັນ - 27 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 19,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 28 ອັນ - 28 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 17,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 29 ອັນ - 29 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 19,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 30 ອັນ - 30 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 20,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 31 ອັນ - 31 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 22,000.00
ຊື້ສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 31 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 20,000.00
More Less

[Vietnam:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 90 ວັນລັດຖະການ

ຊື້ສິນຄ້າບໍ່ເກີນ 1 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 2 ອັນ - 2 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 3,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 3 ອັນ - 3 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 4,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 4 ອັນ - 4 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 2,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 5 ອັນ - 5 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 4,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 6 ອັນ - 6 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 5,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 7 ອັນ - 7 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 7,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 8 ອັນ - 8 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 5,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 9 ອັນ - 9 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 6,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 10 ອັນ - 10 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 8,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 11 ອັນ - 11 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 9,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 12 ອັນ - 12 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 7,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 13 ອັນ - 13 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 9,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 14 ອັນ - 14 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 10,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 15 ອັນ - 15 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 12,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 16 ອັນ - 16 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 10,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 17 ອັນ - 17 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 11,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 18 ອັນ - 18 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 13,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 19 ອັນ - 19 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 14,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 20 ອັນ - 20 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 12,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 21 ອັນ - 21 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 14,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 22 ອັນ - 22 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 15,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 23 ອັນ - 23 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 17,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 24 ອັນ - 24 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 15,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 25 ອັນ - 25 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 16,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 26 ອັນ - 26 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 18,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 27 ອັນ - 27 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 19,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 28 ອັນ - 28 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 17,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 29 ອັນ - 29 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 19,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 30 ອັນ - 30 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 20,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 31 ອັນ - 31 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 22,000.00
ຊື້ສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 31 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 20,000.00
More Less

[Philippines:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 90 ວັນລັດຖະການ

ຊື້ສິນຄ້າບໍ່ເກີນ 1 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 2 ອັນ - 2 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 3,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 3 ອັນ - 3 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 4,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 4 ອັນ - 4 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 2,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 5 ອັນ - 5 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 4,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 6 ອັນ - 6 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 5,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 7 ອັນ - 7 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 7,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 8 ອັນ - 8 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 5,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 9 ອັນ - 9 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 6,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 10 ອັນ - 10 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 8,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 11 ອັນ - 11 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 9,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 12 ອັນ - 12 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 7,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 13 ອັນ - 13 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 9,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 14 ອັນ - 14 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 10,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 15 ອັນ - 15 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 12,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 16 ອັນ - 16 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 10,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 17 ອັນ - 17 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 11,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 18 ອັນ - 18 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 13,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 19 ອັນ - 19 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 14,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 20 ອັນ - 20 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 12,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 21 ອັນ - 21 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 14,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 22 ອັນ - 22 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 15,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 23 ອັນ - 23 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 17,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 24 ອັນ - 24 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 15,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 25 ອັນ - 25 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 16,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 26 ອັນ - 26 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 18,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 27 ອັນ - 27 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 19,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 28 ອັນ - 28 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 17,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 29 ອັນ - 29 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 19,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 30 ອັນ - 30 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 20,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 31 ອັນ - 31 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 22,000.00
ຊື້ສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 31 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 20,000.00
More Less

[Malaysia:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 90 ວັນລັດຖະການ

ຊື້ສິນຄ້າບໍ່ເກີນ 1 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 2 ອັນ - 2 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 3,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 3 ອັນ - 3 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 4,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 4 ອັນ - 4 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 2,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 5 ອັນ - 5 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 4,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 6 ອັນ - 6 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 5,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 7 ອັນ - 7 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 7,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 8 ອັນ - 8 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 5,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 9 ອັນ - 9 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 6,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 10 ອັນ - 10 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 8,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 11 ອັນ - 11 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 9,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 12 ອັນ - 12 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 7,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 13 ອັນ - 13 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 9,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 14 ອັນ - 14 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 10,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 15 ອັນ - 15 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 12,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 16 ອັນ - 16 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 10,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 17 ອັນ - 17 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 11,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 18 ອັນ - 18 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 13,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 19 ອັນ - 19 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 14,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 20 ອັນ - 20 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 12,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 21 ອັນ - 21 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 14,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 22 ອັນ - 22 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 15,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 23 ອັນ - 23 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 17,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 24 ອັນ - 24 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 15,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 25 ອັນ - 25 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 16,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 26 ອັນ - 26 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 18,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 27 ອັນ - 27 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 19,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 28 ອັນ - 28 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 17,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 29 ອັນ - 29 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 19,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 30 ອັນ - 30 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 20,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 31 ອັນ - 31 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 22,000.00
ຊື້ສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 31 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 20,000.00
More Less

[Indonesia:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 90 ວັນລັດຖະການ

ຊື້ສິນຄ້າບໍ່ເກີນ 1 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 2 ອັນ - 2 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 3,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 3 ອັນ - 3 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 4,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 4 ອັນ - 4 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 2,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 5 ອັນ - 5 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 4,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 6 ອັນ - 6 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 5,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 7 ອັນ - 7 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 7,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 8 ອັນ - 8 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 5,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 9 ອັນ - 9 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 6,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 10 ອັນ - 10 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 8,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 11 ອັນ - 11 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 9,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 12 ອັນ - 12 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 7,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 13 ອັນ - 13 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 9,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 14 ອັນ - 14 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 10,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 15 ອັນ - 15 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 12,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 16 ອັນ - 16 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 10,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 17 ອັນ - 17 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 11,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 18 ອັນ - 18 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 13,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 19 ອັນ - 19 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 14,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 20 ອັນ - 20 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 12,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 21 ອັນ - 21 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 14,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 22 ອັນ - 22 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 15,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 23 ອັນ - 23 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 17,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 24 ອັນ - 24 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 15,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 25 ອັນ - 25 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 16,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 26 ອັນ - 26 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 18,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 27 ອັນ - 27 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 19,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 28 ອັນ - 28 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 17,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 29 ອັນ - 29 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 19,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 30 ອັນ - 30 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 20,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 31 ອັນ - 31 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 22,000.00
ຊື້ສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 31 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 20,000.00
More Less

[Taiwan:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 90 ວັນລັດຖະການ

ຊື້ສິນຄ້າບໍ່ເກີນ 1 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 1,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 2 ອັນ - 2 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 3,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 3 ອັນ - 3 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 4,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 4 ອັນ - 4 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 2,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 5 ອັນ - 5 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 4,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 6 ອັນ - 6 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 5,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 7 ອັນ - 7 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 7,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 8 ອັນ - 8 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 5,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 9 ອັນ - 9 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 6,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 10 ອັນ - 10 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 8,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 11 ອັນ - 11 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 9,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 12 ອັນ - 12 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 7,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 13 ອັນ - 13 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 9,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 14 ອັນ - 14 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 10,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 15 ອັນ - 15 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 12,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 16 ອັນ - 16 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 10,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 17 ອັນ - 17 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 11,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 18 ອັນ - 18 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 13,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 19 ອັນ - 19 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 14,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 20 ອັນ - 20 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 12,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 21 ອັນ - 21 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 14,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 22 ອັນ - 22 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 15,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 23 ອັນ - 23 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 17,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 24 ອັນ - 24 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 15,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 25 ອັນ - 25 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 16,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 26 ອັນ - 26 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 18,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 27 ອັນ - 27 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 19,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 28 ອັນ - 28 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 17,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 29 ອັນ - 29 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 19,000.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 30 ອັນ - 30 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 20,500.00
ຊື້ສິນຄ້າລະຫວ່າງ 31 ອັນ - 31 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 22,000.00
ຊື້ສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 31 ອັນ
ຄ່າຈັດສົ່ງ (฿) 20,000.00
More Less

ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

ຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້ອັດຕະໂນມັດ ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງການຊໍາລະເງິນໃນ 1 ວັນ