ຄະແນນຂອງຮ້ານຄ້າ

ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງຮ້ານ:

Rank A

ສະເລ່ຍ 4206 ຄົນ

Product quality
9.39
Speed of delivery
7.85
Service quality
8.69
Product information
9.33

Badges

Sales Lv 9/9
Customers Lv 9/9

ເລືອກພາສາ