ຄະແນນຂອງຮ້ານຄ້າ

ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງຮ້ານ:

Rank A

ສະເລ່ຍ 4891 ຄົນ

Product quality
9.37
Speed of delivery
7.88
Service quality
8.68
Product information
9.32

Badges

Sales Lv 9/9
Customers Lv 9/9

ເລືອກພາສາ